Praktijkregels


Praktijkreglement


Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een regelement vastgelegd.


Reglement


Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd om een privacy regelement. Onderstaand is het regelement weergegeven.

Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgesteld in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.


Bejegening


Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dat onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar bestaat tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. Zo kan de behandelend fysiotherapeut oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal, in overleg met de patiënt en fysiotherapeut, de behandeling worden beëindigd of wordt er een andere fysiotherapeut ingezet.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.


Tarieven


Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar. Ook is er een mogelijk dit te bekijken op www.vergoedingen.nl.


Vergoedingen


Ik ga zo zorgvuldig mogelijk te werk bij de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandeling. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vergoeding van uw behandeling.


Directe toegankelijkheid fysiotherapie:


Sinds 2006 heeft u voor een fysiotherapeutische behandeling geen verwijzing meer nodig van een huisarts of een medisch specialist, mits de behandeling niet voorkomt op de chronische lijst. Zonder verwijzing vindt er eerst een screening plaats. Na deze screening, met eventueel aanvullend onderzoek, bespreken we met u of uw klacht/blessure in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut.


Behandeling/Zitting/Sessie:


Een eerste behandeling, zitting of sessie duurt 50 minuten.

De daaropvolgende behandeling, zitting of sessie duurt 25 minuten.

© 2017 Meer Fysiotherapie & Revalidatie

Website gemaakt door Jijwebdesign